Blogs

ปัญหาใหญ่ของการทำเว็บไซต์

คงไม่ต้องกล่าวถึงความสำคัญของ Internet ในปัจจุบันอีกต่อไป ว่าสาคัญมากเพียงใด จึงทำให้การทำเว็บไซต์กลายมาเป็นสื่ออันดับต้น ๆ ที่ทุกคนที่ทำธุรกิจคิดจะทำกัน แต่การทำเว็บไซต์โดยขาดความเข้าใจคิดว่า "เพียงแค่มีก็พอ" ทำให้ในหลายๆ ครั้งที่ต้องจ่ายเงินในการทำเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ Feedback ใดๆ เลย [...]

การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจ

การออกแบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการสร้างเอกลักษณ์ (Identity), ภาพลักษณ์ที่แตกต่าง ตลอดจนเป็นการสื่อสาร Concept ของ Brand นั้นๆ ออกมา ให้น่าสนใจมากขึ้น ดึงดูด น่าติดตาม และน่าจับจองเป็นเจ้าของในที่สุด ซึ่งนั่นคือความสาเร็จของการสื่อสารเพื่อการตลาดที่แท้จริง [...]